ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PRAKTIJK OGEN OPEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en coaching trajecten van Praktijk Ogen Open.

 1. Aanmelden/aansprakelijkheid 
  Aanmelden voor een behandeling of coaching traject geschiedt na telefonische aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of een coaching traject geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of coaching traject. Praktijk Ogen Open is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
 2. Gezondheid
  Een Reiki behandeling, een holistisch consult of coaching traject is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. De cliënt dient zelf zijn of haar behandelend arts of specialist op de hoogte te stellen van de behandeling(en). Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure, kan de behandeling worden gestaakt en de cliënt worden doorverwezen naar zijn of haar arts of medisch specialist. Vervolgbehandelingen zijn dan alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de arts of medisch specialist.
 3. Geheimhouding
  Praktijk Ogen Open zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).
 4. Betaling
  Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of via factuur afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is Praktijk Ogen Open gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Annuleren
  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling of coaching traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Praktijk Ogen Open gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
 6. Medicatie
  Gebruikt de cliënt medicatie, dan zal hij of zij dit moeten melden voor aanvang van de behandeling (intakeformulier). In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 7. Weigering
  Praktijk Ogen Open heeft het recht cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.
 8. Behandeling
  Erotische en/of seksuele handelingen maken geen deel uit van de behandelingen die Praktijk Ogen Open aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen zijn niet meer welkom en krijgen geen behandelingen meer. In ernstige gevallen zal er aangifte bij de politie worden gedaan.
 9. Algemene Voorwaarden
  Praktijk Ogen Open behoudt zich het recht te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gelden niet voor reeds afgesloten overeenkomsten. De wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Praktijk Ogen Open
 10. Akkoord Algemene Voorwaarden
  Iedereen die gebruikt maakt van de behandelingen bij Praktijk Ogen Open verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 

Ik, cliënt van Praktijk Ogen Open, verklaar hierbij de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Naam cliënt

Handtekening cliënt                                                                                Plaats en datum